Hội đồng cố vấn

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Hội đồng Cố vấn là cơ quan tư vấn cho Hội đồng Viện về mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Viện;
  2. Viện trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng Cố vấn;
  3. Số lượng, danh sách thành viên, chế độ phụ cấp của thành viên Hội đồng Cố vấn do Hội đồng Viện quyết định.

II/ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

 

CÁC THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV

 

 

 

THNHF VIÊN BCV

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV

 

 

 

THÀNH VIÊN BCV