[INFOGRAPHICS] 5 NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày 04/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trong đó tại Điều 4 có quy định rõ 5 nguyên tắc giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Dẫn theo nguồn: http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-5-nguyen-tac-ap-dung-giai-quyet-thu-tuc-dang-ky-doanh-nghiep- 31717.html

Trả lời