MÃ ĐỊNH DANH CỔ VẬT: “ĐẶT TÊN CHO EM” ĐỐI VỚI CỔ VẬT TRONG DÂN GIAN

Việt Nam hiện đang còn rất nhiều nguồn của cải chưa được “Phát lộ”. Đó chính là nguồn cổ vật vô cùng phong phú và tiềm tàng đang được lưu giữ trong nhân dân. Tuy nhiên, các cổ vật từ lâu nay, chưa được một cơ quan chức năng đưa ra biện pháp quản lý, thống kế, bảo tồn và khai thác một cách hiệu quả để phát triển kinh tế đất nước.

Nhằm phụ vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác và bảo tồn cổ vật quý hiếm trong nhân dân và giúp cho công tác thẩm định kỹ thuật và định danh cổ vật cần được đưa khoa học và công nghệ vào trong công tác quản lý cổ vật. Vì vậy trên cơ cở Mã định danh cổ vật sẽ được Mã hóa QR để thuận lợi cho công tác truy xuất thông tin về cổ vật phục vụ cho việc trao đổi mua bán, quản lý đấu giá, in tem quản lý cổ vật và đặc biệt là phục vụ cho việc trưng bày bảo tàng số về cổ vật nói riền và và di sản nói chung.

Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á là cơ quan nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ: Nghiên cứu, Bảo tồn, Khai thác và Phát triển nguồn Di sản (cổ vật) trong nước và quốc tế. Để thực hiện công tác thống kê, bảo tồn, lưu trữ nhằm khai thác và phát triển cổ vật một cách hiệu quả. Viện tiến hành cấp “Mã định danh cổ vật”, đặt tên cho cổ vật theo Mã để thuận lợi trong công tác quản lý cổ vật. 

Định nghĩa: Mã định danh cổ vật là gì?

– Việt Nam hiện đang còn rất nhiều nguồn của cải chưa được “Phát lộ”. Đó chính là nguồn cổ vật vô cùng phong phú trong nhân dân đang lưu giữ. Tuy nhiên, các cổ vật chưa được một cơ quan chức năng đưa ra biện pháp quản lý, thống kế, bảo tồn và khai thác hiệu quả.

– Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á là cơ quan nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ: Nghiên cứu, Bảo tồn, Khai thác và Phát triển nguồn Di sản (cổ vật) trong nước và quốc tế. Để thực hiện công tác thống kê, bảo tồn, lưu trữ nhằm khai thác và phát triển cổ vật một cách hiệu quả. Viện tiến hành cấp “Mã định danh cổ vật”, đặt tên cho cổ vật theo Mã để thuận lợi trong công tác quản lý cổ vật.

– Mã định danh cổ vật: Là mọi thông tin về cổ vật được Mã hóa dưới dạng một dãy ký tự để phục vụ cho công tác quản lý cổ vật trong dân gian.

Cấu trúc của Mã định danh cổ vật

Cấu trúc Mã định danh cho một cổ vật bao gồm các thông tin sau:

– Thông tin về ngày tháng cổ vật được cơ quan thẩm định kỹ thuật và định danh cho cổ vật tiến hành định danh cho cổ vật;

– Thông tin về năm cổ vật được cơ quan thẩm định ký thuật và định danh cổ vật tiến hành định danh cho cổ vật;

– Thông tin về cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định kỹ thuật và định danh cho cổ vật;

– Thông tin về chủ sở hữu hợp pháp là chủ nhân có đầy đủ năng lực, hành vi và cơ sở chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp của cổ vật được tiến hành thẩm định và định danh cho cổ vật;

– Thông tin về kỳ tổ chức thẩm định và định danh cổ vật.

– Thông tin về số thứ tự của cổ vật được đánh số từ 01, 02,…n

Quy định về Mã định danh cổ vật:

– Mã định danh cổ vật bao gồm cả phần chữ và phần số;

– Phần chữ là các chữ cái được viết hoa (in): Phần chữ gồm thông tin của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và định danh cổ vật, cụ thể: RECD, đây là cụm chữ cái tiếng anh viết tắt tên của Trung tâm Nghiên cứu, Khai thác, Bảo tồn và Phát triển di sản quốc gia trực thuộc Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á.

– Phần tên của chủ sở hữu hợp pháp được viết tắt không dấu dưới dạng chữ in hoa.

– Phần số là các số tự nhiên, chứa thông tin về ngày, tháng, năm cổ vật được cấp mã định danh, số thứ tự và số kỳ thẩm định.

Minh họa và diến giải về Mã định danh cổ vật:

– Ví dụ một cổ vật có mã định danh: 0606/2022/RECD-THUY/011

– Cổ vật được tiến hành thẩm định và định danh vào ngày 06 tháng 06 năm 2022;

– RECD: Là cơ quan có thẩm quyền được phép tổ chức thẩm định và cấp mã định danh cho cổ vật trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

– THUY: là tên của chủ sở hữu hợp pháp Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (kèm theo biên bản thẩm định và cấp mã định danh);

– 01 là cổ vật thứ nhất trong tổng số cổ vật có trong danh sách đề nghị được cấp phép và định danh cổ vật ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy;

1 là lần cấp phép thứ nhất mà cổ vật tham gia thẩm định và cấp phép.

Mục đích mà ý nghĩa của việc cấp mã định danh cho cổ vật

Nhằm phụ vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác và bảo tồn cổ vật quý hiếm trong  nhân dân và giúp cho công tác thẩm định kỹ thuật và định danh cổ vật cần được đưa khoa học và công nghệ vào trong công tác quản lý cổ vật. Vì vậy trên cơ cở Mã định danh cổ vật sẽ được Mã hóa QR để thuận lợi cho công tác truy xuất thông tin về cổ vật phục vụ cho việc trao đổi mua bán, quản lý đấu giá, in tem quản lý cổ vật và đặc biệt là phục vụ cho việc trung bày bảo tàng số về cổ vật và di sản.

dưới dây là Quyết định ban hành Quy định về cấp Mã định danh cho cổ vật

Trả lời