Thông tin – tư liệu

Trung tâm nghiên cứu/Thông tin tư liệu

I. Hoạt động thư viện

1. Giới thiệu về trung tâm thông tin tư liệu

Trung tâm nghiên cứu/Thông tin tư liệu………………….

2.Thư viện điện tử

Tra cứu thông tin1

Tra cứu thông tin2

II. Sản phẩm thông tin

1. Tài liệu mới hàng tháng

Thông báo tài liệu mới tháng 2

Thông báo tài liệu mới tháng 1

2. Cổng thông tin kinh tế Việt Nam (VNEP)