TRUNG ƯƠNG BÀN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI, CÔNG TÁC NHÂN SỰ, XÂY DỰNG VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII

Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác./.

Từ khóa: Tổng Bí thư , Chủ tịch nước , Nguyễn Phú Trọng , Hội nghị lần thứ 13 , Ban Chấp hành Trung ương , kinh tế , xã hội , nhân sự

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Trung-uong-ban-ve-KTXH-cong-tac-nhan-su-xay-dung-van-kien-trinh-Dai-hoi-XIII/409517.vgp

Trả lời