TRUNG ƯƠNG HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á: THÊM CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ MỚI CHO VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á (SEAFIT)

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002, đến nay Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á đang ngày càng phát triển, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ cũng như đáp ứng tốt những yêu cầu phát triển mới của thời đại.

CHỦ TỊCH/VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN DŨNG THƯƠNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CHUYÊN GIA ĐỨC

Viện đã quy tụ được những Nhà khoa học và Chuyên gia giỏi có uy tín về lĩnh vực TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ – HỢP TÁC – THƯƠNG MẠI, đồng thời Viện cũng đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học công bố và ứng dụng những công trình nghiên cứu có giá trị cao đóng góp hiệu quả vào việc hợp tác đầu tư trong khu vực Đông Nam Á và Quốc tế.

CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm, Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á luôn chủ động và sáng tạo, linh hoạt vừa đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ vừa đảm bảo phù hợp theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nhằm tăng cường năng lực và mở rộng quy mô lĩnh vực hoạt động của Viện, ngày 14/8/2020 vừa qua Trung ương Hội Khoa học Đông Nam Á đã ký Quyết định số 60/2020/QĐ-TWH về việc Bổ sung chức năng và nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, theo đó những chức năng và nhiệm vụ mới gồm:

– Nghiên cứu, Bảo tồn, Quản lý, Khai thác và Phát huy giá trị về các Di sản, Tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế.

– Xây dựng, tổ chức các câu lạc bộ Doanh nghiệp, các trung tâm trực thuộc Viện để phát triển đầu tư tài chính, hợp tác, lưu thông thương mại khu vực Asean và quốc tế.

– Xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức chương trình, giao thương, xúc tiến thương mại hợp tác khu vực Asean và quốc tế.

 

 

Trả lời