GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

I. VỊ TRÍ VÀ PHÁP LÝ

1. VỊ TRÍ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

Ban Quản lý các Chương trình và Dự án là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á. Ban Quản lý các Chương trình và Dự án có chức năng nhiệm vụ sau:

+

+

2. PHÁP LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

Ban Quản lý các Chương trình và Dự án của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và hợp tác, Thương mại Đông Nam Á được thành lập tại Quyết định số……/QĐ-VĐNA ngày    tháng    năm 2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á

II. NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

1 Giám đốc: Vương Sỹ Cương

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hằng