Ban quản lý chương trình và dự án

GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

I. VỊ TRÍ VÀ PHÁP LÝ

1. VỊ TRÍ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

2. PHÁP LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN

II. NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN