Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐÀU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

I/CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Hội đồng Khoa học được thành lập theo quyết định của Viện trưởng, có chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Giúp Hội đồng Viện và Ban Lãnh đạo Viện định hướng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Viện;

b) Tổ chức các đề tài của Viện;

c) Tư vấn cho Viện trưởng phát triển các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng khoa học – công nghệ.

2. Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Khoa học do Viện trưởng mời hoặc bổ nhiệm trên cơ sở thống nhất của Hội đồng viện.

3. Cơ cấu Hội đồng Khoa học gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký hội đồng và các thành viên.

4. Hội đồng Khoa học họp ít nhất 6 tháng 1 lần do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Khi thực hiện các đề tài, Chủ tịch Hội đồng có thể triệu tập đột xuất.

5. Chế độ phụ cấp của thành viên Hội đồng Khoa học do Chủ tịch Hội đồng Viện quyết định.

II/ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA VIỆN

CHỦ TỊCH DANH DỰ

NGUYÊN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

CỐ GIÁO SƯ – TIẾN SỸ CAO CỰ BỘI

(1936 – 2018)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐẦU TIÊN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

 

 

 

PGS.TS CHÚC ANH TÚ

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 

 

 

 

 

PGS.TS NGUYỄN NĂNG PHÚC

 

 

 

 

 

PGS.TS MẠC VĂN TIẾN

 

 

 

 

 

PGS.TS NGHIÊM VĂN LỢI

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC