CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN
1.Lãnh đạo Viện và các Hội đồng
+ Hội đồng Viện (Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Viện)
+ Ban Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, các phó viện trưởng)
                                 
                 CHỦ TỊCH KIÊM VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN DŨNG THƯƠNG
+ Hội đồng khoa học (Chủ tịch, phó chủ tịch HĐKH, Tổng thư ký, các thành
viên Hội đồng khoa học của Viện)
 
Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại ĐNA
2.Khối Văn phòng
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – pháp chế;
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;
+ Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;
3 Khối đơn vị thuộc Viện
+ Ban quản lý Chương trình và Dự án (Dự án EDUTECH);
+ Trung tâm Đào tạo, Phát triển và Cung ứng nhân lực quốc tế;
+ Trung tâm Đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế;
+ Trung tâm Thực nghiệm Ứng dụng Công nghệ sinh học Lebio;
+ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ môi trường;
+ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Trang tin điện tử tổng hợp:
Pháp luật Tài chính và đầu tư ; Đặc san khoa học: Tài chính và Đầu tư Đông
4 Khối đơn vị trực thuộc
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Miền Trung : Trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng;
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Miền Nam : Trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh;
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Tây Bắc : Trụ sở đặt tại TP. Yên Bái;
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Tây Nguyên: Trụ sở đặt tại TP. Buôn Mê Thuột;
+ Công ty TNHH Nghiên cứu, Phát triển và Khai thác Tài Nguyên Xanh;
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á