Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN
1.Lãnh đạo Viện và các Hội đồng
+ Hội đồng Viện (Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Viện)
+ Ban Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, các phó viện trưởng)
+ Hội đồng khoa học (Chủ tịch, phó chủ tịch HĐKH, Tổng thư ký, các thành
viên Hội đồng khoa học của Viện)
2.Khối Văn phòng
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – pháp chế;
+ Phòng Kế hoạch – Tài chính;
+ Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;
3 Khối đơn vị thuộc Viện
+ Ban quản lý Chương trình và Dự án (Dự án EDUTECH);
+ Trung tâm Đào tạo, Phát triển và Cung ứng nhân lực quốc tế;
+ Trung tâm Đào tạo và tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế;
+ Trung tâm Thực nghiệm Ứng dụng Công nghệ sinh học Lebio;
+ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ môi trường;
+ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Trang tin điện tử tổng hợp:
Pháp luật Tài chính và đầu tư ; Đặc san khoa học: Tài chính và Đầu tư Đông
4 Khối đơn vị trực thuộc
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Miền Trung : Trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng;
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Miền Nam : Trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh;
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Tây Bắc : Trụ sở đặt tại TP. Yên Bái;
+ Phân viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam
Á khu vực Tây Nguyên: Trụ sở đặt tại TP. Buôn Mê Thuột;
+ Công ty TNHH Nghiên cứu, Phát triển và Khai thác Tài Nguyên Xanh;