Hệ thống tổ chức

HỆ THỐNG TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

1.Lãnh đạo Viện và các Hội đồng

+ Hội đồng Viện (Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Viện)

+ Ban Lãnh đạo Viện (Viện trưởng, các phó viện trưởng)

+ Hội đồng cố vấn

+ Hội đồng khoa học

2.Khối Văn phòng

+ Phòng Tổ chức – Hành chính – pháp chế

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

3. Khối đơn vị thuộc Viện

+ Ban quản lý Chương trình và Dự án (Dự án Edutech)

+ Trung tâm Đào tạo, phát triển và cung ứng nhân lực quốc tế

+ Trung tâm CNTT và Truyền thông 

+ Trung tâm thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học lebio

+ Trung nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường

+ Trung tâm đào tạo, tư vấn Tài chính – Kế toán – Thuế

4. Khối đơn vị trực thuộc Viện

+ Phân viện khu vực Miền Trung (trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng)

+ Phân viện khu vực Miền Nam (trụ sở đặt tại TP Hồ Chí Minh)

+ Phân viện khu vực Miền Trung Tây Nguyên (trụ sở đặt tại TP Buôn Mê Thuột)

+ Phân viện khu vực Tây Bắc (trụ sở đặt tại TP Yên Bái)

+ Công ty TNHH Nghiên cứu, phát triển, khai thác Tài Nguyên Xanh