Hội đồng viện

HỘI ĐỒNG VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Ngày 21 tháng 07 năm 2017, Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-TWH về việc công nhận hội đồng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á. Theo đó:

  1. Hội đồng Viện là cơ quan quản trị có quyền lực cao nhất, đại diện quyền sở hữu duy nhất của Viện. Hội đồng Viện có nhiệm vụ sau:

a) Quyết nghị về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Viện;

b) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức của Viện;

c) Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị của Viện;

d) Giám sát việc thực hiện “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á” và các quyết nghị của Hội đồng Viện;

đ) Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn quỹ đóng góp, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác.

  1. Hội đồng Viện gồm thành viên đương nhiên, thành viên được bổ nhiệm hoặc mời.

a) Thành viên đương nhiên gồm các cá nhân có vốn đóng góp cao nhất vào vốn điều lệ của Viện.

b) Thành viên được bổ nhiệm hoặc mời do Hội đồng viện quyết định.

c) Thành viên do Hội đồng Viện bổ nhiệm hoặc mời (không góp vốn) được tham dự các cuộc họp của Hội đồng viện với đầy đủ tư cách của thành viên Hội đồng Viện nhưng không được chia lợi nhuận.

3. Cơ cấu của Hội đồng Viện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Hội đồng Viện. Số lượng, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên cụ thể của Hội đồng Viện do Hội đồng Viện quyết định

4. Thành viên Hội đồng Viện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng Viện do Hội đồng Viện quyết định.

II/ NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG VIỆN

DANH SÁCH NHÂN SỰ HỘI ĐÔNG VIỆN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN NGUYỄN DŨNG THƯƠNG

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN VÀ THÀNH VIÊN

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐV

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐV

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HĐV

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HĐV

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HĐV