HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ (HỘI ĐỒNG VIỆN)

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

I. Cơ sở pháp lý

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của Tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. Ngày 21 tháng 07 năm 2017, Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-TWH về việc công nhận hội đồng Viện và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Viện, Phó Chủ tịch thường trực và các thành viên hội đồng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á.

Căn cứ Điều 7, Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam ban hành tại Quyết định số 065/QĐ-VĐNA ngày 01/-8/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á, quy định: 

1. Hội đồng Viện là cơ quan quản trị có quyền lực cao nhất, đại diện quyền sở hữu duy nhất của Viện. Hội đồng Viện có nhiệm vụ sau:

a) Quyết nghị về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Viện;

b) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức của Viện;

c) Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị của Viện;

d) Giám sát việc thực hiện “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á” và các quyết nghị của Hội đồng Viện;

đ) Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn quỹ đóng góp, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác.

e) Trình Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Viện trưởng, phó viện trưởng theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng Viện gồm thành viên đương nhiên, thành viên được bổ nhiệm hoặc mời

a) Thành viên đương nhiên là người đóng góp vốn, tài sản ban đầu cho Viện, đảm bảo duy trì cho hoạt động của Viện và là người chiếm ít nhất 51% theo quy định của Pháp luật.

b) Thành viên được bổ nhiệm hoặc mời do Hội đồng viện quyết định.

c) Thành viên do Hội đồng Viện bổ nhiệm hoặc mời nhưng không góp vốn, được tham dự các cuộc họp của Hội đồng viện với đầy đủ tư cách của thành viên Hội đồng Viện nhưng không được chia lợi nhuận.

3. Cơ cấu của Hội đồng Viện gồm: Chủ tịch Hội đồng Viện (Chủ tịch Viện), các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các thành viên của Hội đồng Viện. Số lượng, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên cụ thể của Hội đồng Viện do Hội đồng Viện quyết định

4. Thành viên Hội đồng Viện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng Viện do Hội đồng Viện quyết định.

3. Chủ tịch đầu tiên: Người sáng lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á

 

Cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Uỷ viên Bộ Chính trị

Chủ tịch đầu tiên của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam  Á

II. Nhân sự hội đồng viện

TS. Nguyễn Dũng Thương

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam

Nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG VIỆN

BÀ NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN

GIÁM ĐỐC QUỸ DI SẢN – BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐV PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

ÔNG CHÚC KIM VINH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ SỨC KHOẺ VIỆT

TS. NGÔ VĂN CÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG VIỆN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ