TRUNG ƯƠNG HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á – VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

 

 

SỨ MẠNG – MỤC TIÊU – TẦM NHÌN 

 

I. SỨ MẠNG 

Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á đặt trọng tâm, nâng cao năng lực nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, kinh doanh thương mại, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế; đầu tư và hợp tác thương mại, xúc tiến giao thương kết nối khu vực Asean và quốc tế;

Phát triển dịch vụ khoa học, tư vấn, đào tạo, chú trọng các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao hiệu quả các thành tựu khoa học, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tham gia hoạch định chiến lược, chính sách cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;

Tăng cường hội nhập, mở rộng hợp tác toàn diện trong khu vực Asean và quốc tế;

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu ứng dụng quản lý kinh tế, chính sách thuế, tài chính, giá cả thị trường; Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn, sức khỏe và môi trường;

Tổ chức nghiên cứu, bảo tồn, quản lý, khai thác và phát huy giá trị các Di sản tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế;

Xây dựng, tổ chức hoạt động và phát triển cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức chương trình kết nối, giao thương, xúc tiến thương mại, hợp tác khu vực Asean và quốc tế.

II. MỤC TIÊU

Tạo ra sản phẩm nghiên cứu đa dạng, chất lượng, gắn với thực tiễn, chuyển giao hiệu quả;

Xây dựng Viện trở thành một trong những cơ quan Nghiên cứu – Đào tạo – Tư vấn – Dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ hàng đầu của Việt Nam về chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia.

III. TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á trở thành một trong những đơn vị chủ lực của Trung ương Hôi nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao top 50 phạm vi khu vực và quốc tế;

Trở thành một trong những cơ quan nghiên cứu khoa học có đóng góp quan trọng trong sản xuất, phát triển kinh tế đất nước.