CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng; Nghiên cứu cơ chế, chính sách hoạt động đầu tư và hợp tác. Lưu thông thương mại khu vực ASEAN và quốc tế;
2. Nghiên cứu và ứng dụng cơ chế quản lý kinh tế, chính sách thuế, tài chính, giá cả thị trường, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế;
3. Nghiên cứu khoa học giáo dục khu vực ASEAN và quốc tế ; Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xây dựng, phát triển đô thị, giao thông, nông nghiệp, nông thôn, sức khỏe, môi trường và phát triển cộng đồng;
4. Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn dự án đầu tư, thương mại; Tư vấn trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở giáo dục – đào tạo;
6. Liên kết đào tạo về các lĩnh vực: Giáo dục, khoa học, công nghệ, du lịch, nghệ thuật, văn hóa – xã hội và các lĩnh vực có liên quan các cấp trình độ từ sơ cấp đến đại học.
7. Dịch vụ kiểm toán, kế toán; tư vấn và dịch vụ sàn giao dịch chứng 
8. Tổ chức hội thảo khoa học, biên soạn, biên dịch in ấn, xuất bản các ấn phẩm trong các lĩnh vực nêu trên;
9. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

II. Loại hình hoạt động Khoa học và Công nghệ

Đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ.

III. Nhiệm vụ mới

Nhiệm vụ mới của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á vừa được bổ sung năm 2020 tại điều lệ và giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ: 
Nghiên cứu, bảo tồn, quản lý, khai thác và phát huy giá trị các Di sản Tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế.