Vị trí pháp lý

VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA VIỆN
1 Viện được thành lập và hoạt động trên cơ sở pháp lý sau:
a) Quyết định số 147/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội
Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc thành lập Viện Nghiên
cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;
b) Quyết định số 148/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội
Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Tổ
chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương
c) Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (cấp lần thứ 5) số A –
069 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/08/2018.
d) Quyết định số 506/QĐ-TWH ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Trung ương Hội
Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc bổ sung chức năng,
nhiệm vụ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp
tác, Thương mại Đông Nam Á;
e) Quyết định số 37/2016/QĐ-TWH ngày 15/7/2016 của Chủ tịch Trung ương
Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc bổ sung chức năng
và nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại
g) Quyết định số 42/2017/QĐ-TWH ngày 21/7/20167 của Chủ tịch Trung ương
Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc công nhận Hội đồng
Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;
2 Cơ quan chủ quản:
Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Trung ương Hội nghiên cứu Khoa
3 Tư cách pháp nhân:
Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á có tư
cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo phương thức tự
chủ về tài chính, hạch toán kinh tế độc lập.