VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á
1. Viện được thành lập và hoạt động trên cơ sở pháp lý sau:
a) Quyết định số 147/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc thành lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á (SEAFIT);
b) Quyết định số 148/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;
c) Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (cấp lần thứ 5) số A – 069 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/08/2018;
d) Quyết định số 506/QĐ-TWH ngày 24/02/2006 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;
e) Quyết định số 37/2016/QĐ-TWH ngày 15/7/2016 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc bổ sung chức năng và nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;
g) Quyết định số 42/2017/QĐ-TWH ngày 21/7/2017 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc công nhận Chủ tịch Viện, Hội đồng Viện – Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;
h) Quyết định số 60/2020/QĐ- TWH ngày 14/08/2020 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc Bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

i) Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 069 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cấp lần thứ nhất ngày 28/03/2003; cấp lần thứ hai ngày 29/10/2007; cấp lần thứ ba ngày 03/02/2016; cấp lần thứ tư ngày 26/072016; cấp lần thứ năm ngày 20/08/2018; cấp lần thứ sáu ngày 26/08/2020);

k) Quyết định số 065/QĐ-VĐNA ngày 01/08/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á về việc ban hành Quy chế (sửa đổi) Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

l) Giấy phép xuất bản Đặc san khoa học số 70/GP-XBĐS ngày 20/04/2018 do Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

m) Giấy phép Thành lập trang tin điện tử tổng hợp Pháp luật Tài chính và Đầu tư tại link phapluattaichinhvadautu.vn số 251/GP-TTĐT ngày 28/09/2018 của Cục trưởng Cục phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2. Cơ quan chủ quản:
Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học thuộc các lĩnh vực TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ – HỢP TÁC – THƯƠNG MẠI trực thuộc Trung ương Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam;
3. Tư cách pháp nhân:
Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo phương thức tự chủ về tài chính, hạch toán kinh tế độc lập.