CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2019

Năm 2019, Chính phủ, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo phapluattaichinhvadautu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời