PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ KHAI THUẾ CỦA CHI NHÁNH

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Theo phản ánh của ông Ngô Nam, vừa qua đơn vị ông ký Hợp đồng với 1 Tổng công ty, có mã số thuế (MST) 13 số, là chi nhánh của Tập đoàn có MST 10 số. Trên Hóa đơn điện tử của Tổng công ty xuất ra có các tiêu thức: Người bán, MST, người ký chỉ thể hiện nội dung của Tập đoàn và MST 10 số của Tập đoàn mà không thể hiện nội dung liên quan đến người bán và MST 13 số của Tổng Công ty như trong Hợp đồng 2 Bên đã ký. Tổng Công ty là chi nhánh hạch toán phụ thuộc và sử dụng chung mẫu hóa đơn điện tử với Tập đoàn.

Ông Nam hỏi, căn cứ văn bản pháp luật nào thì hóa đơn này hợp lệ?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 24/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như sau:

“… Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn…”.

– Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

…b) Trường hp người np thuế có đơn v trc thuc kinh doanh  đa phương cp tnh, thành ph trc thuc trung ương cùng nơi người np thuế có tr s chính thì người np thuế thc hin khai thuế giá tr gia tăng chung cho c đơn v trc thuc.

Nếu đơn v trc thuc có con du, tài khon tin gi ngân hàng, trc tiếp bán hàng hóa, dch v, kê khai đy đ thuế giá tr gia tăng đu vào, đu ra có nhu cu kê khai np thuế riêng phi đăng ký np thuế riêng và sdng hóa đơn riêng…

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Trường hợp đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra nếu có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

 Chinhphu.vn

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao-ve-khai-thue-cua-chi-nhanh/390124.vgp

Trả lời