QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

 

TW HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á – VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Số: 2510/2022/QĐ-VĐNA

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc thành lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

Căn cứ Quyết định số 065/QĐ-VĐNA ngày 01/08/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á về việc ban hành Quy chế (sửa đổi) Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á (11/12/2002 – 11/12/2022), xét đề nghị của Chánh văn phòng (Tổ chức – Hành chính – Pháp chế),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á (11/12/2002 – 11/12/2022).

Điều 2: Giao Tập đoàn Công nghệ – Tài chính Đông Nam Á (SEAFIT GROUP) xây dựng và trình Viện phê duyệt đề án tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện với mục tiêu: Tri ân – Trang trọng – Tiết kiệm – Ý nghĩa.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Tài chính, Chánh văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế trực thuộc, Trường các Phân viện trong toàn quốc, các cá nhân liên quan và Tập đoàn Công nghệ – Tài chính Đông Nam Á thực hiện Quyết định này./.

CHỦ TỊCH/VIỆN TRƯỞNG

NGUYỄN DŨNG THƯƠNG 

(Đã ký)              

Trả lời