QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

TW HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á – VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Số: 0411/2022/QĐ-VĐNA

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á

CHỦ TỊCH/VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc thành lập Viện;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

Căn cứ Chức năng nhiệm vụ hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á quy định tại Giấy phép số: A-09 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (lần 7) ngày 25 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2510/2022/QĐ – VĐNA ngày 25/10/2022 của Chủ tịch/Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện;

Căn cứ tình hình thực tế và xét đề nghị của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn SEAFIT GROUP, Tổng đạo diễn sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á (gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các Ông/bà có tên sau (Danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và phù hợp các quy định hiện hành của Viện, Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Tài chính, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc, Trưởng các Phân viện trong toàn quốc, các cá nhân liên quan và Ban tổ chức Lễ kỷ niêm 20 năm ngày thành lập Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Chủ tịch Hội KH Đông Nam Á (đề b/c)
  • Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c)
  • Các đơn vị thuộc, trực thuộc;
  • Lưu: VT, HC.

CHỦ TỊCH/VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Dũng Thương

(Đã ký)

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Chức danh Tiểu ban Số điện thoại
1 Nguyễn Dũng Thương Viện SEAFIT Chủ tịch/Viện trưởng Trưởng Ban tổ chức Chỉ đạo chung 0988355619
2 Lê Văn Chương Viện SEAFIT Phó chủ tịch HĐV Phó Trưởng ban TC Chỉ đạo công tác đối ngoại 0979869188
3 Bùi Thị Thu Hà Viện SEAFIT Phó Viện trưởng Phó Trưởng ban TC Chỉ đạo công tác đối nội 0917955111
4 Mạc Văn Tiến Viện SEAFIT Chủ tịch HĐKH Phó Trưởng ban TC Chỉ đạo công tác TT – ND 0914991455
5 Nguyễn Nguyệt Thu Hội đồng DN 4.0 Việt Nam P.Chủ tịch TT BAV Phó Trưởng ban TC Chỉ đạo Ban vận động Tc 0934590588
6 Trương Văn Tam Tập đoàn HTC Group Phó chủ tịch TĐ Trưởng Tiểu ban Khánh tiết và Hậu cần 0968748777
7 Nguyễn Thị Ngân Viện SEAFIT Chánh Văn phòng Phó Trưởng TB Khánh tiết và Hậu cần 0977962908
8 Hồ Đức Thân Truyền hình Invest TV Giám đốc Phó Trưởng TB Khánh tiết và Hậu cần 0823465555
9 Nguyễn Hùng Sơn Truyền hình Invest TV Chuyên viên Thanh viên TB Khánh tiết và Hậu cần 0378335533
10 Phạm Hoài Nam Tập đoàn SEAFIT Group Phó Tổng Giám đốc Trưởng Tiểu ban Truyền thông và Nội dung 0339484999
11 Thái Hồng Đức Tập đoàn BKAP Group Phó Chủ tịch TĐ Phó Trưởng TB Truyền thông và Nội dung 0904584137
12 Bùi Đình Khôi Tạp chí Pháp luật TC&ĐT Tổng Biên tập Phó Trưởng TB Truyền thông và Nội dung 0913593609
13 Nông Đăng Mạnh Tạp chí Pháp luật TC&ĐT Phó Tổng biên tập Phó Trưởng TB Truyền thông và Nội dung 0987045679
14 Lưu Long Quân Tạp chí Pháp luật TC&ĐT Phó Tổng biên tập Phó Trưởng TB Truyền thông và Nội dung 0984666669
15 Lê Văn Chiến Tập đoàn SEAFIT Group Chủ tịch Tập đoàn Trưởng Tiểu ban Vận động tài chính 0375482460
16 Vũ Ngọc Tân Hiệp hội cổ vật gia (VAA) Cố vấn cấp cao Phó Trưởng TB Vận động tài chính 0961995958
17 Nguyễn Vương Ngọc Bích Tập đoàn HTC Group Tổng Giám đốc Phó Trưởng TB Vận động tài chính 0913499099
18 Dương Ngọc Ân Hội đồng DN 4.0 Việt Nam Chủ tịch BAV 4.0 Phó Trưởng TB Vận động tài chính 0919262976
19 Trần Thế Sơn Viện SEAFIT Giám đốc TT TTTT Phó Trưởng TB Vận động tài chính 0906251808
20 Phạm Thái Hà BKAP Group và SEAFIT Group Phó Chủ tịch BKAP Phó Trưởng TB Vận động tài chính 0981193281
21 Đỗ Thị Phương Thảo Viện SEAFIT Nguyên Phó VT Trưởng Tiểu ban Liên lạc và khách mời 0965123386
22 Phan Xuân Liên Chủ tịch CLBDN Việt Nam Chủ tịch VEC Phó Trưởng TB Liên lạc và khách mời 0938602689
23 Nguyễn Quang Tề HĐ cố vấn Viện SEAFIt Chủ tịch Hội đồng Phó Trưởng TB Liên lạc và khách mời 0386398458
24 Nguyễn Văn Hấn Hội đồng TĐKT&ĐD cổ vật Phó chủ tịch HĐ Phó Trưởng TB Liên lạc và khách mời 0338959715

 

Trả lời