HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG

Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Các Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Mai Lương Khôi cùng tham dự cuộc họp.
Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Theo đó, thực hiện Chương trình công tác số 241-CTr/BCĐTW ngày 23/01/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, ngày 15/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã ký ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Cán sự Đảng và Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN.  Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 23/3/2021 về Kế hoạch thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021; Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật,  tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về PCTN…

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công theo Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao trong bộ, ngành tư pháp. Cùng với đó, Bộ Tư pháp đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án “Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp” để trình Thủ tướng Chính phủ; đang tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản…

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã chủ trì, phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) và các quy định liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát những bất cập, hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự liên quan đến việc xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế; rà soát bất cập, hạn chế và kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về đấu giá tài sản, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Đăng ký tài sản.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác cũng được tăng cường như nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra về đấu giá tài sản; nâng cao hiệu quả công tác THADS để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã cho ý kiến về nội dung, tiến độ, kết quả thực hiện từng nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo. Đối với các nhiệm vụ Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện, Bộ trưởng lưu ý cần tập trung làm nổi bật các kết quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; việc chỉ đạo, ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đến các bộ, ngành, địa phương.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đấu giá tài sản, THADS, Bộ Tư pháp đang áp dụng các hình thức, cách thức phù hợp. Thời gian tới, Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch…

Theo Lê Sơn/baochinhphu.vn

Dẫn theo nguồn: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Hoan-thien-phap-luat-hinh-su-lien-quan-den-xu-ly-cac-vu-an-tham-nhung/438202.vgp

Trả lời