Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)

ky-niem-quoc-khanh

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022)
và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)

     Từ khi Cách mạng tháng Tám thành công đến nay, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Việt Nam đã trở thành một quốc gia có chế độ chính trị độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và tự quyết định con đường phát triển của mình. Thể chế, hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện và có bước phát triển; dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi to lớn hơn và tốt đẹp hơn cho đất nước ta.
cách mạng tháng tám
     Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) thành công và NgàyQuốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022) trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khôi phục nền kinh tế đại dịch Covid, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại; đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
TH.

Trả lời