QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

TW HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÔNG NAM Á – VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Số: 0411/2022/QĐ-VĐNA

———————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á

CHỦ TỊCH/VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC, THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc thành lập Viện;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TWH ngày 11/12/2002 của Chủ tịch Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á – Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á;

Căn cứ Chức năng nhiệm vụ hoạt động của Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á quy định tại Giấy phép số: A-09 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (lần 7) ngày 25 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2510/2022/QĐ – VĐNA ngày 25/10/2022 của Chủ tịch/Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện;

Căn cứ tình hình thực tế và xét đề nghị của Chánh Văn phòng (Tổ chức – Hành chính – Pháp chế),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các Ông/bà có tên sau (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Viện trưởng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam và phù hợp các quy định hiện hành của Viện. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Tài chính, Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc, Trưởng các Phân viện trong toàn quốc, các cá nhân liên quan và Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Chủ tịch Hội KH Đông Nam Á (đề b/c)
  • Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c)
  • Các đơn vị thuộc, trực thuộc;
  • Lưu: VT, HC.

CHỦ TỊCH/VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Dũng Thương

(Đã ký)

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN

TT Họ và tên Đơn vị Chức danh Số điện thoại
1 Nguyễn Dũng Thương Chủ tịch Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á Trưởng Ban chỉ đạo 0988355619
2 Mạc Văn Tiến Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và Hợp tác, Thương mại Đông Nam Á Phó Trưởng BCĐ 0914991455
3 Dương Ngọc Ân Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp 4.0 Việt Nam (BAV 4.0) Thành viên BCĐ 0919262976
4 Nguyễn Thị Hậu Chủ tịch Tập đoàn HTC Group Thành viên BCĐ 0934590588
5 Lê Văn Chiến Chủ tịch Tập đoàn SEAFIT GROUP Phó Trưởng BCĐ 0375482460
6 Bùi Đình Khôi Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật Tài chính và Đầu tư Thành viên BCĐ 0913593609
7 Vũ Ngọc Tân Chủ tịch Hội đồng cố vấn cấp cao Hiệp hội cổ vật gia (VAA) Thành viên BCĐ 0961995958
8 Phan Xuân Liên Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam (VEC) Thành viên BCĐ 0938602689
9 Nguyễn Thị Lan Hương Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã tiêu dùng Việt Nam (VCCU) Phó Trưởng BCĐ 0901765677

Trả lời